Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε αναφορές στην βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν οι εισηγητές για να συγράψουν τα κείμενά τους.

Εισηγητής: Δημήτριος Λαγός
Θέμα: O αγροτουρισμός ως παράγοντας ανάπτυξης του νομού Αρκαδίας

Εισηγητής: Αθανάσιος Χύμης
Θέμα: Αγροτική Οικονομία και Προοπτικές Ανάπτυξης της Αρκαδίας

Εισηγητής: Γεώργιος Θανόπουλος
Θέμα: Η Ανάγκη Διάσωσης της Λαϊκής μας Παράδοσης

Εισηγητής: Θεόδωρος Πίτσιος
Θέμα: Η Επιστημονική Έρευνα στο Σπήλαιο Κάψιας-Μαντινείας

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θανόπουλος
Θέμα: Λαϊκή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Τα Πυργόσπιτα της Δημητσάνας

Εισηγητής: Κων/νος Μαρινάκος
Θέμα: Προσεγγίσεις για μια πολιτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Η μελέτη περίπτωσης ορεινής και αγροτικής περιοχής Λουσίου ποταμού Επαρχίας Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας

Εισηγητής: Δημήτριος Κουρέτας
Θέμα: Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: μύθοι και αλήθειες

Εισηγητής: Σμαράγδη Ι. Αρβανίτη
Θέμα: Κυνουρία - Λαογραφία - Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Τρόποι Ανάδειξης και Διάσωσης

Εισηγητής: Levent Kayapinar
Θέμα: Δημογραφική Σύνθεση της Δημητσάνας και του Λεονταρίου Αρκαδίας με βάση τα Οθωμανικά Αρχεία

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΓΟΥ

Barquero Vasquez A. (1991). “Τοπική ανάπτυξη: μια στρατηγική για τη δημιουργία απασχόλησης». Εκδόσεις Παπαζήση.

Bosselman F.P. – C.A. Peterson, Mc C. Carthy, (1999). “Managing Tourism Growth: Issues and Applications”. Island Press.

Christaller W. (1966). “Central places in Southern Germany”. N.J. Prentice.

Clark, J. (1999). “Marketing structures for farm tourism; beyond the individual provider of rural tourism”. JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, Volume 7, No 1, 1999, pp. 26-47.

Gannon, A. 1994. “Rural Tourism as a Factor in Rural Community Economic Development for Economies in Transition”. JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, Volume 2, No 1 & 2, 1994, pp. 51-60.

Handee J. C. (1969). “Rural –Urban Differences reflected in outdoor recreation participation”. Journal of Leisure Research, Vol. 1. No 4.

Hirschman A.O. (1958). “The strategy of Economic Development”. New Haven, Yale University Press.

Janesen – Verbeke, M. and K. Nijmegen, (1990). “The Potentials of Rural Tourism and Agritourism”. Problemy Turystyki 13, 1-2:35-47.

Lane, B. (1994). “What is Rural Tourism? ” In B. Bramwell and B. Lane (eds). Rural Tourism and Sustainable Rural Development. Clevedon: Channel View Publications: 7-21.

Myrdal G. (1957). “Rich Lands and Poor Lands”. Harper and Row.

OECD (1994). “Tourism Policy and International Tourism in OECD Countries 1991-1992”. Paris :OECD.

Perroux F (1955). “Note sur les notion de pole de croissance ”. Economie Appliquee, N. 1-2.

Poon, A. (1993). “Tourism, Technology and Competitive Strategies”. Wallingford :CAB International.

Sharpley Richard and Julia (1997). “Rural Tourism: An Introduction”. International Thamson Business Press.

Swarbrooke J. – Susan Horner 1999 “Consumer behavior in tourism”. Butterworth – Heinemann, Oxford.

Wood, K. and S. House (1991). “The Good Tourist: A Worldwide Guide for the Green Traveller”. London: Mandarin.
World Tourism Organization, (2002). “Tourism 2020 Vision”, Global forecasts and profiles of Market segments. Vol.7.

Ανθοπούλου, Θ. - Ο. Ιακωβίδου, κ.α. (1998). “Ανασυγκρότηση του Αγροτικού χώρου”. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου.

Βαφειάδης Γ. – Χρ. Κοντογεώργος, - Λ. Κωνσταντινίδης (1992), “Αργοτουρισμός και ισόρροπη ανάπτυξη”. Εκδόσεις ΑΤΕ. Αθήνα.

Γούσιος Α. - Ι. Σπιλάνης - Α. Κίζος (2000). “Ο αγροτουρισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της υπαίθρου: Η περίπτωση των αγροτουριστικών εκμεταλλεύσεων της Λέσβου”. Εισήγηση σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Θέμα «Τουρισμός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισμούς», Χίος 1-16/12/2000.

Εξαρχος Γ. – Σ. Καραγιάννης (2004). «Αγροτουρισμός: Μοχλός για την ανάπτυξη της υπαίθρου”. Εκδοση: Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Κρήτης. Θεσσαλονίκη.

Ιακωβίδου Ολγα, (2000). “Αγροτική Ανάπτυξη». Εισήγηση στο 2ο συνέδριο AGROTICA Θεσσαλονίκη.

Καλδής Π. - Ε. Θεοδωροπούλου - Γ. Αλεξόπουλος - Α. Γιαννουζάκου (2000). «Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη”. Εκδοση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα.

Λαγός Δ. (1996) “Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη”. Διδακτορική Διατριβή. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα.

Λογοθέτης Μ. (1998) “Αγροτικός τουρισμός: μια εναλλακτική λύση”. Αθήνα.

Μοίρα Πολυξένη (2004). “Η ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της υπαίθρου – ο αγροτουρισμός”. Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου «Διευρυμένη Ευρώπη και περιφερειακές ανισότητες». Πρέβεζα, σελ. 260-270.

ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των ΕΚ) 1990. “Ο Τουρισμός και η Περιφερειακή Ανάπτυξη”. Εκδόσεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αθήνα.

ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των ΕΚ) 1999. “Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου”. Αθήνα.

Παπακωνσταντινίδης Λ. (1994). “Τοπική τουριστική ανάπτυξη: Μια πρόταση”. Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 77. Αθήνα.

Παπαδάκη-Τζεδάκη Στέλλα (1999) “Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη: Διαρθρωμένη ή
αποδιαρθρωμένη τοπική ανάπτυξη;”. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (1995). “Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης”. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

Σφακιανάκης Μ. (2000). “Εναλλακτικές μορφές τουρισμού”. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ. Αθήνα.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΥΜΗ

1. ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος): http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/gr_tables/hellas_in_numbers.pdf
2. Fligstein Neil: “The Architecture of Markets” Princeton University Press, 2001
3. Wallis, J.J. and North Douglass C.: “Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970”, in Engerman and Gallman, pp.95-161, 1986
4. De Haah Leo.J.: “Globalization, Localization and Sustainable Livelihood”, Sociologia Ruralis, 40(3), pp. 339-365, 2000
5. Δραγούμης Ιων: “Σαμοθράκη” εκδόσεις Νέα Θέσις
6. Γιαννόπουλος Περικλής: “Έκκλησις προς το Πανελλήνιον Κοινόν”
“Νέον Πνεύμα” εκδόσεις Νέα Θέσις
7. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/
_w_articles_economyagor_3_01/09/2005_155094
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/
_w_articles_economyagor_1_04/09/2005_155469
8. Θουκυδίδης: “Ιστορίαι” βιβλίον 5ον 85 κ.εξ., (Διάλογος Αθηναίων-Μηλίων), διαθέσιμο εν διαδικτύω: http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm
9. Οργανισμός Γεωργίας – Τροφίμων (FAO):
http://www.fao.org/es/ess/compendium_2004/list.asp
http://www.fao.org/es/ess/compendium_2004/pdf/ESS_NET.pdf
http://www.fao.org/es/ess/compendium_2004/pdf/ESS_DEN.pdf
http://www.fao.org/es/ess/compendium_2004/pdf/ESS_BEL.pdf
http://www.fao.org/es/ess/compendium_2004/pdf/ESS_GRE.pdf
10. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: http://www.pse.gr/statistics.htm
11. http://weather.yahoo.com/regional/EUROPEX.html
12. http://msucares.com/forestry/special/pine.html
http://cafnr.missouri.edu/source/Default.asp
13. Easterlin, R., “Will Raising the Incomes of all Increase the Happiness of All?” Journal of Economic Behavior and Organization, 27(1), pp. 35-47, 1995
14. Όμηρος: “Οδύσσεια” ραψωδία α στ. 32-34, http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm

Λοιπή χρησιμοποιηθείσα Βιβλιογραφία:

Ελληνική Βιβλιογραφία:

Επίκουρος: “Επιστολή προς Μενοικέα” ή “Περί Ευτυχίας”, διαθέσιμο εν διαδικτύω:
http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm
Ξενοφών: “Οικονομικός”, Εκδόσεις Παπύρου.
Πάνου Δημήτριος: “Γεωργία και Εθνική Επιβίωσις” Αθήναι 1968.

Ξένη βιβλιογραφία:

Barham Elisabeth: “Social Movements for Sustainable Agriculture in France: A Polanyian Perspective”, Society and Natural Resources 10, pp.239-249, 1997
Blank Steven C.: “Agriculture: ‘A way of Life’ or a Business”, Choices, pp.26-30, Summer 2002
Brodhag Christian: “Sustainable farming, terroir and food traditions”, Courier de l’ Environement de l’ INRA, No 46, pp.187-198, 2002

Fabioza J., Beghin J., de Cara S., Elobeid A., Fang Ch., Isik M., Matthey H., Saak A., Westhoff
P., Brown D.S., Willott B., Madison D., Meyer S., Kruse J.: “The Doha Round of the World Trade Organization and Agricultural Markets Liberalization: Impacts on Developing Economies,” Review of Agricultural Economics, 27(3), pp.317-335, 2005
Hart Oliver: “Norms and the Theory of the Firm”, Harvard Institute of Economic Research discussion paper number 1923, May 2001
Hayek, Friedrich A.: “The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review, 35(4), pp. 519-530, 1945
Karlheintz Knickel and Renting Henk: “Methodological and conceptual issues in the study of multifunctionality and rural development”, Sociologia Ruralis, 40(4), pp.512-528, 2000
Kerr Steven: “On the folly of rewarding A while hoping for B”, Academy of Management Journal, 18(4), pp.769-783, 1975
Lind David and Barham Elisabeth: “The social life of the tortilla: food, cultural politics, and contested commodification”, Agricultural and Human Values 21, pp.47-60, 2004
Marsden Terry, Jo Banks and Gillian Bristow: “Food supply chain approaches: Exploring their role in rural development”, Sociologia Ruralis, 40(4), pp.424-438, 2000
McMichael Philip: “The poer of food”, Agriculture and Human Values, 17, pp.21-33, 2000
Scott Kilman: “America’s appetite for imported food is creating problems for the US economy”, Wall Street Journal, November 8 2004


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ.Γ. Μερακλής , Ελληνική Λαογραφία – Κοινωνική συγκρότηση , Αθήνα 1984

Αλίκης Κυριακίδου Νέστορος , Λααογραφία και Ανθρωπιστικές Σπουδές , Θεσσαλονίκη 1981

Γ.Ι. Θανόπουλος , Το Τοπωνύμιο «Σαρακίνι της Αρκαδίας», Περιοδικό «Ονόματα» τομ.12 1988

Γ.Μ. Δημητρακόπουλου – Γ.Ι. Θανόπουλου , «Το Σαρακίνι» τόμος Α’ (1984-1994) , Αθήνα 1995 , Έκδοση του Συλλόγου Σαρακιναίων Ηραίας Αρκαδίας «Η Κοίμηση της Θεοτόκου»

Γ.Ι Καρπούζος , «Το Χωριό Μπουγιάτι Γορτυνίας» , Πάτρα 1989

Π. Πυριοβολής , «Πόθεν η ονομασία της εν Λάδωνι Γέφυρας της Κυράς» , Πελοποννησιακά , τομ. 16ος 1986

Ν.Γ Πολίτης , «Λαογραφία» , 1909

Δ. Λουκάτος , «Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία» , Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας , Αθήνα 1977

Α. Αλεξιάδης , «Η Έρευνα του Λαϊκού Πολιτισμού και η περίπτωση της νήσου Κώ» , Περιοδικό «Κωακά »

Γ.Ν Αικατερινίδης , «Έρευνα και Μελέτη του Λαϊκού Πολιτισμού της περιοχής της Δράμας» , Περιοδικό «Παράδοση και Τέχνη» , 1995

Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη , «Χειρόγραφες Συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρωτογενούς Ύλης του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας» , 1966 – 1986 , Περιοδικό «Παρουσία» τομ. 5ος 1987

Πρακτικά Α’ Συνάντησης Λαογραφικών Μουσείων των χωρ’ων της Ευρωπαικής Κοινότητας» , ο ρόλος των Λαογραφικών Μουσείων στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης

Υπουργείο Πολιτισμού , «Παραδοσιακές Τέχνες και Επαγγέλματα» , Αθήνα 1995

Γ. Σπέης , «Συλλογή της Εταιρείας Λαογραφικών Μελετών»


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΠΙΤΣΙΟΥ

Ιωάννου,Ι. 1976: Πραγματοποιηθείσαι εξερευνήσεις εις περιοχάς Κοσμά-Λεωνιδίου και Τριπόλεως Αρκαδίας. Δελτ.Ελλ.Σπηλ.Ετ., XIII, 6-8, σελ.214-221.
Μπαρτσώκας,Α. κ.α.1981: Τα ανθρωπολογικά ευρήματα του σπηλαίου Κάψιας Τριπόλεως και η ιστορία τους. 1ο Πανελλ. Σπηλ.Συμπόσιο, Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου.
Sideridis,N. et al. 1911Q Le Catavothres de Grece.Spelunga,VIII,p.56-66.

Θεόδωρος Πίτσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Ανθρωπολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

΄Το αρχοντίκο του Αθ. Αντωνόπουλου΄, Ν. Χαρκιωλάκης
΄HOROS ,Αρχαίος οικισμός της Δημητσάνας΄, Α. Πίκουλας
΄Οι παροδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου΄, Χ. Κωνσταντινόπουλος
΄Τα επαγγέλματα της Δημητσάνας στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου (Πελοποννησιακά), Β.Χαραλαμπόπουλος.
΄Έλληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική-Αρκαδία΄, Α.Πετρονώτης
΄Οικισμοί και αρχιτεκτονικά Μνημεία στην Ορεινής Γπρτυνίας ΄, Α.Πετρονώτης
΄Χάρτης Granada ΄
΄Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Δημητσάνας΄, Μ. Ζαγορίσιου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ

1. Ε.M.A.S.(1993) (Environmental Management and Audit Scheme), 1836/93/E.E.C., article No 14, 1993.
2. Fennell, D.,(2001) : Οικοτουρισμός, επιμέλεια Καραγιάννη Σ.,εκδ. Ελλην, Αθήνα .
3. Honey,M.,(1999) : Ecotourism and Sustainable Development, Who Owns Paradise? , Island Press, Washington D.C.
4. Κοκκώσης, Χ.,- Κυρατσούλης, Θ., (2003): άρθρο σε περιοδικό ΄΄Αγορά Χωρίς Σύνορα’’, Ι.Δ.Ο.Σ., τόμος 9, τεύχος1.
5. Κοκκώσης, Χ.,-Τσάρτας,Π.,(1999) : Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό, Ε.Α.Π.-Πάτρα.
6. Κοκκώσης,Χ.,-Τσάρτας,Π.,(2001): Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
7. Κομίλης,Π., - Βαγιονής,Ν.,(1999) : Τουριστικός Σχεδιασμός, εκδ. Προπομπός, Αθήνα .
8. Κομίλης, Π.,(2001) : Οικοτουρισμός, εκδ. Προπομπός, Αθήνα .
9. Παπακωνσταντινίδης,Λ.,(1993) : Αγροτουρισμός- Σταθμός στο Δρόμο για την Τοπική Ανάπτυξη, εκδ. Δωρικός, Αθήνα .
10. Priestley,G.K.,- Edwards, J.A.,-Coccosis, H.,(2000) : SustainableTourism? European Experiences CAB publishing, Wallingford,Oxon, U.K. .
11. Παιπάρης, Α.,(1994) : άρθρο σε περιοδικό ΄΄Τουρισμός και Οικονομία’’.
12. Σχίζας, Γ., (1998): Ο Άλλος Τουρισμός, εκδ. Εναλλακτικές Εκδόσεις/Ουτοπία, Αθήνα .
13. Τσάλτας, Γ.,-Κατσιμπάρδης, Κ.,(2004) : Αειφορία και Περιβάλλον, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα .
14. Φωτόπουλος, Χ.,(2000) : Αγροτοπεριβαλλοντική Πολιτική για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα .
- Ιστοσελίδες Διαδικτύου
1.Για την έννοια της αειφορίας, Κρεμλής,Γ., : « Η αρχή της Αειφορίας: Καταστατική Αρχή του Ευρωενωσιακού Οικοδομήματος», http://www.alteren.gr.
2.«δίκτυοNATURA2000», 1998: http://www.eco_tour.org/info/w_10168_de.html.
3. Χάρτα για τον Τουρισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Συνέδριο για το βιώσιμο τουρισμό, Λανζαρόττε, Κανάρια νησιά, Ισπανία, 1995, : http://www.insula.org/tourism/charte.htm.
4.W.T.O.: « Sustainable Tourism Development» Guide for planners, Madrit.1993 : http://www.gdrc.org/uem/ecotour/eco-tour.html.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΡΕΤΑ

Cohen BA, Mitra RD, Hughes JD, and Church GM (2000) A computanional analysis of whole-genome expression data reveals chromosomal domains of gene expression. Nat. Genet. 26: 183-186.

Dale PJ, Al-Kaff N, Bavage A, Irwin J, and Senior I. (1998) Transgene expression and stability in Brassica. ACTA Horticulturae 459: 167-171.

Dillon N, and Grosveld F. (1994) Chromatin domains as potential units of eucariotic gene function. Curr. Opin. Genet. Develop. 4: 260-264.

Ewen SW, and Pustzai A. (1999a) Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. Lancet 354: 1353-1354.

Ewen SW, and Pustzai A. (1999b) Health risks of genetically modified foods. Lancet 354: 684.

Felsenfeld G. (1992) Chromatin as an essential part of the transcriptional mechanism. Nature 355: 219-224.

Flavell RB (1994) Inactivation of gene expression in plants as a consequence of specific sequence duplication. PNAS 91: 3490-3496.

Gallie DR. (1998) Controlling gene expression in transgenigs. Curr. Opin. Plant Biol. 1: 166-172.

Hirel B, Marsolier MC, Hoarav A et al. (1992) Forcing expression of a soybean root glutamine synthetase gene in tobacco leaves induces a native gene encoding cytosolic enzyme. Plant Molec. Biol. 20: 207-218.

Inose T, and Kousaku M. (1995) Enhanced accumulation of toxic compounds in yeast cells having high glycolytic activity: a case study on the safety of genetically engineered yeast. Int. J. Food Sci. Tech. 30: 141-146.

Kouretas D, Karinch A, Rishi A, Melchers K and Floros J (1993) Conservation analysis of rat and human SP-A gene identifies 5’ flanking sequences of rat SP-A that bind rat lung nuclear proteins. Exper Lung Res. 19:485-503.

Mandel M et al. (1992) Manipulation of flower structure in transgenic tobacco. Cell 71: 133-143.

Matzke AJ and Matzke MA. (1998) Position effects and epigenetic silencing of plant transgenes. Curr. Opi. Plant Biol. 1: 142-148.

Mayeno AN and Gleich GL. (1994) Eosinophilia-myalgia syndrome and tryptophane production: a cautionary tale. Trends in Biotechnology 12: 346-352.

Palmiter RD and Brinster R. (1986) Ann. Rev. Genet. 20: 465.

Paul AL and Ferl RJ. (1998) Higher order chromatin structures in maize and arabidopsis. The Plant Cell 10: 1349-1359.

Pikaard CS. (1998) Chromosome topology-organising genes in loops and bounds. The Plant Cell 10: 1229-1231.

Wijgerde M, Grosveld F and Fraser P. (1995) Transcription complex stability and chromatin dynamics in vivo. Nature 377: 209-213

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

1. Αρβανίτης Ι.Μ., Από τις πηγές του λαού μας, τόμ. Α, Ποιητικά και πεζά κείμενα, τόμ. Β, Παροιμίες – Γλωσσάριο, Αθήνα 1985
2. Δημακόπουλος Ιωάννης, «‘Πύργοι’. Οχυρές κατοικίες», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, Αθήνα 1987-8, σ. 277- 401.
3. ΘΥΡΕΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Θυρεατών «Η Θυρέα»,– Β΄ περίοδος, τεύχ. 1ο – Σεπτ. 1985.
4. Φιλιππίδης Δημ., «Κυνουρία», στο Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμ. 4, εκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ, σελ. 145- 178
5. Φλούδας Νικόλαος, Θυρεατικά, τόμ. Α΄ και Β΄, Αθήνα, 1982.
6. William Martin Leake, Travels in the Morea, London: J. Murray, Albematle str., 1830.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LEVENT KAYAPINAR

Οθωμανικές πηγές (χρονικά)
ADIL, Oruc bin, Tevarih-i Al-i Osman (Η ιστορία της Δυναστείας των Οθωμανών), εκδ. Fr. Babinger, Ανόβερο, 1925.
ASIKPASA-ZADE, Tevarih-i Al-i Osman,(Η ιστορία της Οθωμανικής δυναστείας) Κων/πολη 1332.
ENVERI, Dusturname, (Το βιβλίο που λέει τις αλήθειες) εκδ. M. H. Yinanc, Κων/πολη 1928.
GIESE, Fr., Die Altosmanische Chronik des Asikpasazade, Λειψία 1929.
IBN KEMAL, Tevarih-i Al-i Osman, VII. Τόμος, επιμ. S. Turan, Άγκυρα 1954.
MELIKOFF, - SAYAR, I., Le Destan d’Umur Pacha, Παρίσι 1954.
NESRI, Mehmet, Kitab-i Cihannuma (Παγκόσμια ιστορία), τ.I, εκδ. F. R. Unat - M. A. Koymen, Άγκυρα 1987.
TURSUN BEG, The History of Mehmed the Conqueror, εκδ. H.Inalcik-R.Murphey, Σικάγο 1978, σ.44 και φύλλο 85β-86β.
TURSUN BEY, Tarih-i Ebu’l-Feth, (Η ιστορία του Πορθητή) επιμ. M. Tulum, Κων/πολη 1977, σ. 103-104;
YINANC, M. H., Dusturname-i Enveri (Το βιβλίο Ενβερί που λέει τις αλήθειες), Κων/πολη 1928.

Βυζαντινές πηγές (χρονικά)
CANTACUZENI, I., Historiarum, τ. III, Βόννη 1832.
CHALCOCANDYLE, L., Historiarum Demonstrationes, εκδ. E. Darko, Βουδαπέστη 1922.
CRITOBUL, Din Domnia Lui Mahomed al ll-Lea anii 1451-1467, ed. V. Grecu, Βουκουρέστι 1963 .
DUCAS, Istoria Turco-Byzantina (1341-1462), εκδ. V. Grecu, Βουκουρέστι 1958.
DUKAS, Bizans Tarihi,(Βυζαντινή Ιστορία) μετάφ. V. Mirmiroglu, Κων/πολη 1956.
GREGORAS, N., Scriptorum Historiae Byzantinae, τ.I-II, Βόννη 1829-1830.
KRITOVOULOS, History of Mehmed the Conqueror, cev. Ch. T. Riggs, Πρίνστον 1954.
KRITOVOULOS, Tarih-i Sultan Mehmed Han Sani (Ιστορία του Σουλτάνου Μεχμέτ Χαντου Β’), μεταφ. Karolidi, Κων/πολη 1328.
NICOLOUDIS, N., Laonikos Chalkokondyles: A Translation and Commentary of the “Demonstrations of Histories” Books I-III, King College, Λονδίνο 1992 αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή .
PACHYMERES, De Michaele et Andronico Palaeologis, εκδ. Em. Bekker, Βόννη 1835.
SCHREINER, M., Die Byzantinischen Kleinchroniken, III.τόμος, Βιέννη 1975-1979.
SPHRANTZES, G., Memorii 1401-1477, εκδ. V. Grecu, Βουκουρέστι 1966.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ, Εκδ. Εκάτη, τόπος και χρόνος έκδοσης δεν υπάρχουν.

Βιβλία Αναφοράς
MIKLOSICH, F. - MULLER J., Acta et Diplamata graece medii aevi sacra et profana, VI. τόμος Βιέννη 1860-1890.
SATHAS, K. N., Documents inedits relatifs a l’histoire de la Grece au Moyen age, IX cilt, Παρίσι –Βενετία ,1880-1890.
IORGA, N., Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades au XVe siecle, III τόμος, Παρίσι 1899-1902.
THIRIET, F., Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie, III τόμοι, Παρίσι 1958-1961.
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. 10, Αθήνα 1980.
Στοιχεία Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, Αθήνα 1961.
The Oxfort Dictionary of Byzantium, III τόμοι , Νέα Υόρκη – Οξφόρδη 1991.
GEORGAKAS, J., - MCDONALD, A., “Place Names of Southwest Peloponnesus”, Register and Indexes, Πελοποννησιακά, VI (1968), σ. 1-403.
ANDREWS, K., Castles of the Morea, Αθήνα 1953.

Εργασίες για τα Βυζαντινά και Λατινικά Κράτη της Πελοποννήσου
BARKER, J., “On the Chronology of the Activities of Manuel II Palaeologus in the Peloponnesus in 1415” Byzantinische Zeitschrift, τ.55 (1962), σ. 39-55.
BEES, A., “Mora ”(Μοριάς). Islam Ansiklopedisi.
BON, A., La Moree franque, II τόμος, Παρίσι 1969.
BON, A., Le Peloponnese byzantin jusqu’en 1204, Παρίσι 1951.
JACOBY, D., “Phenomenes de demographie rurale a Byzance aux XIIIe, XIVe et XVe siecles” Etudes rurales, 5-6, 1962, σ.161-186.
JACOBY, D., Le Feodalite en Grece medievale, Παρίσι 1971.
JACOBY, D., Societe et demographie a Byzance et en Romanie latine, Λονδίνο 1975.
LOENERTZ, “Pour l’histoire du Peloponnese au XIV siecle (1382-1404)”, Etudes byzantines, τ. 1 (Βουκουρέστι 1944), σ. 152-196.
LONGNON, J., “The Frankish States in Greece, 1204-1261”, A History of the Crusades II., ed. K. M. Setton, Πενσυλβανία 1962.
LONGNON, J., L’empire latin de Constantinople et la principaute de Moree, Paris 1949.
MILLET, G., “Inscriptions byzantines de Mistra”, Bulletin de correspondance hellenique, τ. 23 (Παρίσι 1899), σ. 97-156.
MIRMIROGLU, VL., Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Devrine Ait Tarihi Vesikalar, (Ιστορικά έγγραφα της εποχής του Σουλτάνου Μεχμέτ του Πορθητή), Κων/πολη 1945 .
SETTON, K. M., “The Latins in Greece and the Aegean from the fourth Crusade to the End of the Middle Ages”, The Cambridge Medievel History C. IV, Κέμπριτζ 1966, σ.388-430.
THIRIET, F., La Romanie venitienne au moyen age. Le developpement et l’exploitation du domaine colonial venitien (XIIe – XVe siecles), Παρίσι 1959.
TOPPING, P., Studies on Latin Greece A.D.1205-1715, (Variorum) Λονδίνο 1978.
ZAKYTHINOS, D. A., Le Despotat grec de Moree, τ.I-II, Παρίσι 1932-1953.

Εργασίες με βάση τις Οθωμανικές Πηγές
ALEKSANDROPOULOU, I. H, «Δύο Οθωμανικά Κατάστιχα του Μοριά (1460-1463)», Πρακτικά του Α΄Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών (2-4 Δεκ. 1977), Αθήνα 1978, σ.399-407.
ALEXANDER, J. C., Toward a History of Post-Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Aθήνα 1985.
ASENOVA, P.- STOYKOV, R.- KATSORI, T., “Selisni, licni i familni imena ot severozapaden Pelopones prez sredata na XV vek”, Godisnik na Sofiyskiya Universitet, LXVIII, Σόφια 1977.
ASENOVA, P., -STOYKOV, R., KATSORI, T., “Oikonymes et anthroponymes du Peloponnese vers la moitie du XVe siecle” Actes du XVe congres international des sciences onomastiques, (Sofya 1972), I, Σόφια 1974, σ.69-72.
BALTA, E., “Οι Κανουνναμέδες του Μοριά”, Ίστωρ, τεύχος 6 (1993) σ. 29-70.
BELDICEANU, N.,– BELDICEANU-STEINHERR, I., “Recherches sur la Moree (1461-1512)” Sudost-Forschungen, τ. XXXIX 1980, σ.17-74.
________, “Corinthe et sa region en 1461 d’apres le registre TT 10”, Sudost-Forschungen, τόμος XLV (1986), σ. 37-61.

Εργασίες με βάση τις Βυζαντινές και Οθωμανικές Πηγές
KAYAPINAR, L., Osmanli Klasik Donemi Mora Tarihi (Ιστορία του Μοριά στην κλασική Οθωμανική εποχή ), Πανεπιστήμιο Άγκυρας (Sosyal Bilimler Enstitusu), Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, 1999.
KURAT, A. N., “Bizans’in Son ve Osmanlilarin Ilk Tarihcileri, (Οι τελευταίοι ιστορικοί του Βυζαντίου και οι πρώτοι των Οθωμανών ) Turkiyat Mecmuasi, 3 (1935), σ. 185-206.
NECIPOGLU, N., Byzantium Between the Ottomans and the Latins: A Study of Political Attitudes in the Late Palaiologan Period 1370-1460, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή , 1990.
PANAYOTOPULOS, V., Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος Αιώνας, Αθήνα 1985.
SAVVIDES, A. G., “Notes on the Turkish Raids in the Mystras Area from c. 1360 to the Ottoman Conquest of 1460”, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τεύχος 48 (1990-1991) σ. 45-51.